Takt og tone

Virup IF’s princip-program

Forord

Takt og Tone i Virup IF

Med henblik på at fastlægge nogle regler for det interne liv i Virup IF har bestyrelsen i samarbejde med træner og holdledere og servicegruppe udformet nogle principper for den ånd, der skal herske i Virup IF.

Takt og Tone blev første gang udgivet i 1999 og er nu blevet redigeret i 2004. Optakten til redigeringen af Takt og Tone var Nytårskuren for vores træner, holdledere og servicegruppe, hvor der kom en del nye input til ændringer og forbedringer af Takt og Tone. Bestyrelsen behandlede disse forslag på et seminar, og som nu er resulteret i en ny udgave af Takt og Tone.

Når vi har valgt at bruge en del ressourcer på at udforme en takt og Tone og fortløbende redigere den, skyldes det, at vi har en oplevelse af, at det er et brugbart redskab i dagligdagen i en idrætsforening, og at vi har et ansvar, der rækker videre end blot at give børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt. Vi har også et ansvar for de vilkår, idrætten skal fungere på:

At der skal være plads til alle uanset evner, og at idræt bygger på fælleskab, hvor det er nødvendigt at føle en vis form for forpligtelse i forhold til hinanden.

Vi har således et håb og ønske om, at kendetegnet for Virup IF skal være kammeratskab og fællesskab, hvor ingen er sig selv nok.

Det er således ikke nok blot at være en dygtig og flittig idrætsudøver. For det at være en dygtig idrætsudøver forpligter i forhold til at være en god kammerat og et forbillede for de øvrige medlemmer i Virup IF.

Med Takt og Tone mener bestyrelsen, at Virup IF har et godt fundament for det arbejde der foregår i foreningen, og som kan medvirke til at udvikle foreningen yderligere. Vi har således et håb om, at den vil blive læst og brugt af alle, der har interesse i Virup IF.

I den forbindelse skal materialet også medvirke til, at vi i foreningen kan undgå personlige løsninger på noget, der er principielt og således et fælles anliggende.

Bestyrelsen vil gerne sig tak til de aktive trænere, holdledere og servicegruppe, som har medvirket i processen omkring redigeringen af

Takt og Tone og håber, at alle aktive vil arbejde for at Takt og Tone blive kendt.

Knud Byskov

Formand for Virup IF

Januar 2005

Grundprincipper

Vi ønsker…

 1. at fremme de generelle vilkår for idrætsaktiviteter for alle i Hjortshøj
 2. at samarbejde med lokale organisationer – principielt og i forhold til konkrete aktiviteter
 3. at fastlægge sportslige traditioner
 4. at bevare og fremme en stærk organisation gennem uddelegering og ansvarlig varetagelse af ansvarsområderne
 5. at dygtiggøre trænere gennem leder- og træneruddannelse
 6. at fremme “den gode klubånd” kammeratskab, fairplay, åbenhed og dialog.
 7. at have et godt samarbejde med forældre og inddrage dem i klubben
 8. at klubhuset fortsat danner udgangspunkt for et godt klubliv
 9. at den enkelte spiller skal have det godt med sit hold og sin sport

1. Spillerne

I Virup IF kan alle, der har lyst, spille fodbold og bordtennis.

Som spiller i Virup IF har man mulighed for :

 • at have det rart og sjovt med sine klubkammerater
 • at blive dygtigere
 • at være med i et fællesskab, hvor man både kan yde og nyde
 • at vinde, men ikke for enhver pris – fairplay og godt kammeratskab er vigtigere

Således gælder følgende for spillerne:

Tøj

1.1.1 Ingen spiller må skrive eget navn på klubtrøje eller shorts

Spillerne skal behandle tøjet ordentligt,

Fordi tøjet er klubbens ejendom. Tøjet skal endvidere bruges i flere sæsoner.

1.1.2 Alle spillere skal under kamp og til træning være omklædte,

Fordi det hører med til en ordentlig idrætskultur, at man ikke dyrker idræt i sit hverdagstøj.

1.1.3 I kampe skal klubbens spillere være iført det sponsorerede, reglementerede og udleverede tøj (bluse, shorts & strømper) samt benskinner,

Fordi klubben ønsker at holdene optræder i ens spilletøj,

Fordi klubben har den forpligtelse overfor sponsorerne, at deres

tøjsponsorbidrag anvendes efter aftalen (der indebærer at holdene er ens klædt på til kamp).

Idrætskultur

1.2.1 Alle spillere skal opfordres til give hånd og sige tak for kampen til modstandere og dommer,

Fordi det er udtryk for god sportsånd. Endvidere ønsker vi i klubben et godt omdømme blandt andre klubber og blandt dommere.

1.2.2 Alle spillere skal opfordres til at bade efter træning og kamp (når den mulighed foreligger – også på hjemmebane!!!!!!!!),

Fordi det hører med til en ordentlig idrætskultur.

Mødetid & afbud

1.3.1 Alle spillere eller børnenes forældre skal melde afbud til kamp i så god tid som muligt,

Fordi det for træner/holdleder er vigtigt at vide, hvilke spillere man kan disponere over.

Desuden: Da alle spillere betragtes som nødvendige (som del af holdet), skal alle spillere meddele, når man er forhindret.

Fra og med miniput-spillere skal man melde afbud til træning.

1.3.2 Alle spillere skal møde til tiden såvel til kamp som til træning.

Fordi træneren skal kunne disponere sin træning. Desuden er det sjusket at komme for sent; alle andre sættes automatisk i venteposition.

1.3.3 Alle ungdomsspillere inviteres til et afslutningsarrangement.

Undskyldninger

1.4.1 Der findes ikke dårlige dommere, bolde eller baner,

Fordi de sammen med modstanderne udgør vilkårene for

fodboldspillet. Hvorfor disse elementer ikke skal kommenteres negativt – endsige tillægges skylden for nederlag. Held og uheld findes ikke, det kun er bortforklaring på manglende dygtighed.

1.4.2 Mobning og grimt sprog mellem spillere accepteres ikke.

Virup IF skal være en mobbefri zone.

2. Forældre

Generelt handler forventningerne til forældrene om opbakning, deltagelse og involvering i arbejdet omkring aktiviteterne i Virup IF

Vi forventer at forældrene:

2.1 at man så ofte som muligt møder frem til kampene og positivt bakker op om hele holdet.

2.2 at man kan påtage sig konkrete og tidsafgrænsede opgaver (af en eller anden art).

2.3 at man sørger for at betale kontingentet til tiden.

2.4 at man sender børnene af sted til træning og kamp, så børnene har en mulighed for at komme til tiden.

2.5 at man undlader at skælde ud på egne eller andres børn, dommeren, modspillere, træner (!) eller andre.

2.6 at man kommer til forældremøder, hvis trænerne indkalder.

2.7 at man ser holdet som en helhed.

2.8 at man læser og sætter sig ind i indholdet i Takt og Tone.

2.9 at man ikke planlægger fødselsdags – og lign. arrangementer på trænings – og kampdage.

3. Trænerne

Generelt er det trænerens opgave at tilrettelægge de fodboldmæssige aktiviteter. Træneren skal være sig sit ansvar og sin funktion som model for specielt børne- og ungdomsspillere bevidst.

Trænerne skal i forbindelse med træning:

3.1.1 Være ansvarlig for tilrettelæggelse af træning,

Fordi det er det han/hun er ansat til. Træneren tilbydes løbende mulighed for dygtiggørelse gennem kurser og uddannelse.

3.1.2 Føre aktivitetsskemaer,

Fordi disse skemaer i udfyldt stand er afgørende for, hvor stort et tilskud foreningen får fra Århus Kommune (for børne- og ungdomsspilleres vedkommende).

3.1.3 Sørge for at pumpe bolde,

Fordi tja…

3.1.4 Være ansvarlig for de materialer der bruges under træningen,

Fordi bolde ellers har det med at blive væk.

3.1.5 I samarbejde med ungdoms- og seniorudvalget vurdere om banerne kan benyttes (specielt forår/efterår),

Fordi det er træneren den nærmeste til at kunne vurdere og ungdoms- og seniorudvalget til at beslutte.

3.1.6 Sørge for at træningen starter til det aftalte tidspunkt,

Fordi det ellers er ligegyldigt om spillerne kommer for sent.

Trænerne skal i forbindelse med kampafvikling

3.2.1 I forbindelse med udekampe sørge for at medbringe overtræks-veste, hvis modstander holdet spiller i grønt,

Fordi træneren er den person, som det forventes har det bedste kendskab til modstanderholds klubtrøjer.

3.2.2 Sørge for at medbringe bolde til kampe,

Fordi træneren (eller en substitut) altid er med til kamp.

3.2.3 sørge for at spillerne er iført reglementeret klubdragt,

Fordi klubben ønsker at holdene optræder i ens spilletøj,

Fordi klubben har den forpligtelse overfor sponsorerne, at deres tøjsponsorbidrag anvendes efter aftalen (der indebærer at holdene er ens klædt på til kamp).

3.2.4 i forbindelse med kampe optræde i Virups officielle træningsdragt,

Fordi trænerne er officielle repræsentanter for foreningen og samtidig er model for børnene, der jo ligeledes skal optræde i foreningens officielle spilledragt.

3.2.5 Trænerne skal bruge klubbens officielle kampkort, når spillerne skal have besked om kamp,

Fordi sponsorerne har betalt for det.

3.2.6 Trænerne skal opfordre spillerne til at give hånd sige tak for kampen til modstandere og dommer,

Fordi det ikke – specielt i starten – nødvendigvis sker af sig selv, og fordi det hører med til god sportsånd at vise modstandere og dommer den form for respekt.

Udmønte principperne for holdudtagelse

3.3.1 Det er altid træneren, der bestemmer hold sammensætningen,

Fordi det har han/hun kvalifikationerne til at kunne – pædagogisk og sportsligt (ellers var han/hun ikke blevet ansat…..)

3.3.2 Alle indmeldte spillere skal opleve at spille kamp. (Ikke nødvendigvis hver gang),

Fordi kampen er et højdepunkt, alle skal have mulighed for at opleve.

3.3.3 Fra og med miniput og opefter kan træneren niveau-dele evt. i samarbejde med holdlederen spillerne således, at de bedste spiller sammen. Det vil sige, at er der spillere til 2 hold, kan træneren operere med et 1.hold og et 2.hold.

To eller flere hold i samme aldersgruppe vil få samme tilførsel af ressourcer mht. spilledragter, stævnedeltagelse m.m.

Fordi vi accepterer, at spillere fra ca. 8 år

– begynder at indstille sig på motivet at ville vinde

– ved, hvem der er gode /ikke så gode

– bedst udvikler sine fodboldmæssige færdigheder i den konkurrence, der er en ufravigelig del af grundvilkårene for spillet.

– fungerer bedst sammen med de spillere, de er på sportsligt niveau med.

I den forbindelse accepterer vi, at “prisen” for denne prioritering kan få den konsekvens, at kammerater ikke nødvendigvis også spiller fodbold sammen. Det er trænerens pligt og opgave at minimere disse sociale konsekvenser således at de statusmæssige forskelle, der kunne udvikle sig mellem f.eks. 1. og 2. holds spillere, kommer til at fylde mindst muligt.

3.3.4 Træneren har en forpligtelse til at registrere den enkelte spilleres fremskridt og konstant lade evt. fremskridt ligge til grund for holdsammensætningen.

Fordi der skal være en motiverende faktor i at blive bedre.

Fordi vi ønsker mobilitet mellem holdene i samme aldersgruppe.

3.3.5 For mikroput-spilleres vedkommende sammensætte holdene efter årgang,

Fordi den helt afgørende motivation for børn i denne alder er leg.

3.3.6 Trænere skal løbende tilbydes kurser og uddannelse,

Fordi kurser og uddannelse kan medvirke til at kvalificere træning og fastholde trænernes tilknytning til foreningen.

Spilleropførsel

3.4.1 Det er vigtigt, at træneren præciserer, hvilken opførsel han forventer af spillerne.

3.4.2 Hvis en spiller ikke retter sig efter trænerens anvisninger kan træneren i særlige tilfælde – efter diverse påtaler – udelukke spilleren fra kamp/træning. Dette bør være en undtagelse og skal altid – i tilfælde af, at spilleren er under 16 år – følges op af en henvendelse til barnets forældre.

3.4.3 Udelukkes et barn skal træneren tage hensyn til barnets alder; herunder vurdere om barnet skal sidde på sidelinien eller sendes hjem.

3.4.4 Når det bør være en undtagelse at udelukke børn, er det, fordi det almindeligvis er en hård straf for et barn at blive (selv midlertidigt) udelukket fra fællesskabet.

3.4.5 Er det fortsat vanskeligt for træneren at trænge igennem til en under-16-årig spiller, kan det være nødvendigt at tage en kontakt til barnets/børnenes forældre. Træneren skal i sådanne tilfælde henvende sig til ungdomsrepræsentanten i bestyrelsen. Hvis træneren finder det nødvendigt, kan han/hun bede om støtte til samtalen med barnets forældre.

3.4.6 I gentagne tilfælde kan træneren vælge, at barnet ikke får udleveret kampkort.

Træneren skal også i denne sammenhæng henvende sig til ungdomsrepræsentanten i bestyrelsen.

3.4.7 Det skal indskærpes, at der skal gælde de samme regler for dygtige, og derfor i princippet vanskeligt undværlige spillere, som for mindre dygtige og derfor i princippet lettere undværlige spillere.

Omkring trænerne

3.5.1 Trænere skal undgå at spillerne overværer højlydte

diskussioner og skænderier mellem trænere, ledere, forældre eller andre.

3.5.2 Trænerne skal være med til at sikre, at god klubånd, godt kammeratskab og fairplay er det, der foregår på og uden for banen.

3.5.3 Det forventes, at kampe kun flyttes i yderste nødstilfælde.

Fordi det er forbundet med et stort arbejde for kampfordelerne at flytte kampe.

4. Holdlederne:

Generelt er det holdledernes opgave at medvirke til, at organiseringen omkring holdet fungerer.

Det er ligeledes holdlederens principielle opgave at medvirke til, at træneren kan koncentrere sig om de fodboldmæssige aktiviteter.

Således skal holdlederen:

4.1.1 Være ansvarlig for vask af tøj, eller at der bliver organiseret en plan for tøjvaskning – ud fra den skriftlige vaskeanvisning, der altid skal ligge i tøjtasken,

Fordi vi ønsker at forlænge tøjets levetid.

4.1.2 Organisere kørsel i halvsæsoner og sikre at der er seler til alle børnene under kørslen,

Fordi det er vigtigt for forældre at kunne planlægge kørsel og dermed

deltagelse i sit barns fodbold liv, samt være tryg ved at lade sit barn køre med andre.

4.2.3 Have social kontakt til spillerne – dvs. deltage i træningen en gang imellem – specielt i sæsonstarten

Fordi træner og spillere har brug for at lære holdlederen at kende, således at holdlederen hurtigt kan blive en integreret del af holdet.

I forbindelse med kamp:

4.3.1 Sørge for at drikkedunke er fyldte med vand eller sportsdrik,

Fordi det er sundt drikke meget vand eller sportsdrik før, under og specielt efter fysisk aktivitet

4.3.2 Rengøre drikkedunke efter hver gang de har været i brug,

Fordi alt andet er uhygiejnisk

4.3.3 Sørge for at der altid er en kampbold pr. tøjtaske,

Fordi vi på den måde kan sikre, at man ikke skal bruge tid på at lede efter den.

4.2.4 Opfordre spillerne til at give hånd sige tak for kampen til modstandere og dommer;

Fordi det – specielt i starten – ikke nødvendigvis sker af sig selv, og fordi det hører med til god sportsånd at vise modstandere og dommer den form for respekt.

I forbindelse med hjemmekampe:

4.3.1 Byde modstanderhold og dommer velkommen til hjemmekampe,

Fordi det hører med til god sportsånd at vise modstandere og dommer den form for respekt. Desuden skaber en sådan adfærd de bedste rammer for en sportslig afvikling af kampene. Endelig medvirker en velkomst til at give foreningen et godt ry.

4.3.2 Udlevere opvarmningsbolde til modstanderhold,

Fordi det medvirker til en god sportslig afvikling.

4.3.3 Udlevere kampbold til dommer,

Fordi det hører sig til.

4.3.4 Sørge for hjørneflag og linievogterflag.

Omkring holdlederne

4.4.1 Det forventes at holdledere og trænerne har interesse i at dygtiggøre sig gennem interne eller eksterne kurser.

4.4.2Alle holdledere og trænere skal have en træningsdragt som han/hun forventes at være iklædt under kampafvikling.

4.4.3 Holdledere og trænere skal undgå at spillerne overværer højlydte diskussioner og

skænderier mellem trænere, holdledere, forældre eller andre.

4.4.4 Holdlederne er sammen med træneren med til at sikre, at god klubånd, godt kammeratskab og fairplay er det. der foregår på og uden for banen.

5. Bestyrelsen

Generelt. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at Virup IF, Hjortshøj drives efter foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal stå til rådighed og holde sig bredt orienteret om forhold i klubben gennem dialog med formanden for ungdoms – og seniorudvalg.

5.1.1 Det er bestyrelsens opgave at beslutte og indfri administrative målsætninger og at efterleve besluttede principper.

5.1.2 Det er bestyrelsens opgave at beslutte sportslige målsætninger og principper – efter diskussioner med trænere, holdledere og spillere.

5.1.3 Bestyrelsen skal skabe de administrative betingelser for, at trænere, holdledere og medlemmer kan arbejde med at opfylde og efterleve besluttede målsætninger og principper. Herunder skabe det økonomiske fundament for aktiviteterne.

5.1.4 Derudover ønsker foreningen at involvere og samarbejde med

børnenes forældre, indgå aftaler med sponsorer og samarbejde med lokale organisationer.

5.1.5 Bestyrelsen skal endvidere sørge for at have kontakt til pressen. I tilfælde af personsager eller sager der kan skade foreningen, kan bestyrelsen forvente tavshedspligt af trænere, holdledere, kampfordelere og servicegruppe.

5.1.6 Hvert år indbyder bestyrelsen holdledere, trænere, kampfordelere ,servicegruppe og cafegruppe til at deltage i en nytårskur sammen med bestyrelsen, hvor man diskuterer året der er gået og hvad vi skal blive bedre til i fremtiden og hvad vi f.eks. helt skal holde op med at gøre o.s.v.

Sportsligt

5.2.1 Det er bestyrelsens opgave i samarbejde med ungdoms- og seniorudvalget at sikre der indkøbes det fornødne materialer,

Fordi trænerne skal kunne praktisere den bedst mulige træning, der sikrer, at der kan tages udgangspunkt i den enkelte spillers niveau. Herunder øvelser med 1 bold pr. spiller.

5.2.2 Bestyrelsen skal være synlig i forhold til spillere, trænere og holdledere – til træning og kamp,

Fordi det er vigtigt at vide, hvem hinanden er.

5.2.3. Bestyrelsen indkalder ved hver sæsonafslutning spillere, trænere, holdledere, cafégruppen, kampfordelere og servicegruppen til en afslutningsfest.

Administrativt

5.3.1 Bestyrelsen skal sikre at fodboldudvalget løbende opgraderer materialelisten,

Fordi vi så på den måde kan sikre mindst muligt tab (mistede bolde, kegler m.m. samt til brug for evt. forsikringsopgørelse i forbindelse med tyveri).

5.3.2 Bestyrelsen skal via kassereren sørge for ind- og udmeldelser,

Fordi kassereren skal have det administrative overblik, for blandt andet at kunne udsende kontingentopkrævninger samt få mulighed for at skaffe de økonomiske tilskud, vi er berettiget til via Århus Kommunes aktivitetspulje.

5.3.3 Bestyrelsen er forpligtet til at sikre et højt informationsniveau gennem:

– Opslag i klubhuset

– En fast klumme i Folk i Hjortshøj.

– Presse kontakt

Hjortshøjs hjemmeside

– Fritid i Hjortshøj

– Møder med trænere, holdleder og servicegruppen

– Datoer for bestyrelsens møder skal offentliggøres på Hjortshøjs hjemmeside

5.3.4 Bestyrelsen skal via kasserer rykke for manglende kontingentbetaling,

Fordi vi principielt ønsker så få kommandoveje som muligt samt for at friholde trænere og holdledere fra denne “inkassovirksomhed”, så trænere og holdleder kan koncentrere sig om fodbold til træning og i kamp; herunder at opbygge en

“økonomifri” samarbejdsrelation til børnenes forældre.

Kontingentopkrævninger- og restancer behandles efter følgende retningslinjer:

5.3.5 Træner/holdleder rapporterer til kasserer – efter to ugers træning, hvilke spillere der skal have tilsendt kontingentopkrævninger.

5.3.6 Kontingentopkrævninger til ungdomsspillere udsendes til børnenes forældre.

5.3.7 Kontingentopkrævninger til seniorspillere uddeles af de respektive holdledere.

5.3.8 Det skal fremgå at frist for kontingentbetaling er 14 dage fra udsendelsesdato.

5.3.9 Rykkerbrev tilsendes alle spillere i restance – 2-3 uger efter sidste betalingsfrist – for ungdomsspilleres vedkommende sendes rykkerbrevet til forældrene – for seniorspilleres vedkommende sendes rykkerbrevet direkte. Fristen for betaling af rykkerkontingent er 1 uge fra modtagelsesdato.

5.3.10 Er kontingentet stadig ikke betalt kontakter kasserer træner/holdleder og meddeler, hvem der er i restance. Fra dette tidspunkt kan debitoren/spilleren ikke deltage i kampe.

5.3.11 Eksklusionsbrev fremsendes efter ca. 14 dage. I den mellemliggende periode vil

formand/kasserer gøre forsøg på at få lavet en aftale med de pågældende seniorspillere og forældrene til de pågældende børn.

5.3.12 Lykkes dette initiativ ikke ekskluderes seniorspillere og kan hverken træne eller spille kampe. Ungdomsspillere ekskluderes på den måde, at de ikke kan spille kampe.

5.3.13 Der pålægges et administrationsgebyr på 50 kr. (1999), hvis medlemskabet skal genoptages.

5.3.14 Spillercertifikatet kan efterfølgende kun udleveres eller fremsendes til anden klub såfremt kontingentrestance + administrationsgebyr er indbetalt.

Andre forhold vedrørende bestyrelsen.

5.4.1 Hvert bestyrelsesmedlem får årligt et honorar på 300 kr.

5.4.2 Bestyrelsen afholder et bestyrelsesseminar en gang om året.

6. Andre principper

Kåring af årets hold, træner og leder.

6.1.1 Formelle anerkendelser på såvel træner, spiller og lederniveau

skal være i tråd med de kvaliteter som Virup IF ønsker at fremme.

Kåringen sker ved afslutningsfesten.

De kårede vil få overrakt en vandrepokal.

6.1.2 Bestyrelsen skal efter indstilling fra ungdoms- og seniorudvalget kåre årets hold. I forbindelse med kåringen skal bestyrelsen lægge vægt på, at årets hold kan karakteriseres med en eller flere af følgende, men uprioriterede kvaliteter: har udviklet sig fodboldmæssigt, har haft godt kammeratskab, har haft høj træningsmoral, har udvist fairplay, har spillet teknisk betonet fodbold, har udvist

kampgejst/glæde, har haft stor forældreopbakning.

6.1.3 Bestyrelsen skal efter indstilling fra ungdoms- og seniorudvalget kåre årets træner. I forbindelse med kåringen skal bestyrelsen lægge vægt på følgende i uprioriteret rækkefølge: stort engagement, skabt udvikling på holdet vedkommende er træner for, haft et godt samarbejde med forældrene og sikret deres opbakning, gået foran som et godt eksempel for spillerne eks, fair play, god tone og opførsel.

6.1.4 Bestyrelsen skal kåre årets leder. Udgangspunktet for den anerkendelse skal være, at årets leder har en eller flere af følgende,

men uprioriterede kvaliteter: har ydet en stor arbejdsindsats, har vist initiativ, har været en god kollega,

Fordi en formel anerkendelse er et vigtigt ritual, der dels skal kunne balancere de kvaliteter foreningen ønsker at fremme, dels være motivationsfaktor for den enkelte og for holdet.

Stævnedeltagelse og turnering

6.2.1 Virup IF betaler for at alle hold kan deltage i et stævne i løbet af sæsonen.

6.2.2 Alle øvrige stævner skal som udgangspunkt betales af spillerne.

6.2.3 Ethvert hold kan ansøge vejfodboldfonden om økonomisk

tilskud til et eller flere stævner af kortere eller længere varighed.

Ryge- og alkoholpolitik

6.3.1 I forbindelse med foreningsarrangementer er det ikke tilladt for ungdomsspillere at drikke eller besidde alkohol.

For evt. ynglingespilleres vedkommende gælder, at alkohol må drikkes i forbindelse med afslutningsfester o.l.

6.3.2 Som hovedregel må alkohol ikke drikkes af ledere i forbindelse med træning, kampe og stævnedeltagelse.

Undtaget herfra er afslutningsfester o.l.

6.3.3 Rygning er ikke tilladt for ungdomsspillere i forbindelse med træning, kampe og stævnedeltagelse. Dette forbud gælder ligeledes transporten til og fra.

7. Ungdoms- og seniorudvalg

Generelt – bestyrelsen har nedsat et ungdoms- og seniorudvalg til at varetage arbejdet med fodbold for såvel ungdom som seniorerne. Formændene for udvalgene, er de to udpegede fodbold-

repræsentanter i bestyrelsen. Formændene udpeger selv de øvrige repræsentanter i udvalget. Udvalgene organiserer selv deres arbejde, og formændene orienterer bestyrelsen om udvalgenes arbejde på bestyrelsesmøderne.

Ungdoms- og seniorudvalgets opgave er:

7.1 At føre og sikre en kontinuerlig dialog og kontakt med trænere og holdledere, fordi det er vigtigt at problemer løses i dialog. Det fremmer et godt samarbejde.

7.2 At indkalde og afholde møde for trænere og holdledere. Ca. 2 i foråret og 2 efter sommerferien,

7.3 At fordele af træningstidspunkter,

7.4 At have kontakt til kampfordeler,

7.5 At foretage status over materialer og afgive bestilling af de nødvendige indkøb til den indkøbsansvarlige i bestyrelsen,

7.6 At indgå aftaler med trænere efter de økonomiske retningslinier, der er godkendt i bestyrelsen,

7.7 At have kontakt til servicegruppe i forhold til banerne, kridtning, net m.v.

8. Servicegruppen

Generelt er det servicegruppens opgave at sørge for at der – teknisk set – kan spilles kampe på banerne (bortset fra plæneklipning, der foretages af Århus Kommune).

Således skal servicegruppen:

8.1 sørge for at banerne er opkridtede op til kampene – i sæsonen fra april til oktober.

Det forventes at banerne skal kridtes ca. 7-9 gange pr. måned.

8.2 føre tilsyn med og vedligeholde: net, skurvogn, kridtmaskine m.m. (ikke bolde),

Fordi vi ønsker en høj vedligeholdelsesstandard for vores materialer.

8.3 bestille kridt hos den materialeansvarlige i bestyrelsen

8.4 lave udspil til ordensreglement for ophold på banerne (besluttes af bestyrelsen),

Fordi hvis vi selv beslutter et ordensreglement, er der måske en større chance for, at vi vil være mange om at sørge for at reglementet bliver overholdt,

8.6 evt. opstille bænke på skrænten samt skraldespande,

Fordi det kunne være hyggeligt og praktisk.

8.7 være i kontakt med stadsgartnerne i Århus kommune

9. Kampfordelerne

Generelt skal kampfordelerne koordinere alle tid & stedaftaler mellem træner/holdleder – dommerklubben – turneringsudvalg og andre klubber.

9.1 Foreningen tilstræber at have to kampfordelere, der tager sig af hhv. 5 og 7-mandsfodbold og 11. mandsfodbold

9.2 Kampfordelerne udstyres med en opkobling på nettet,

Fordi meget kommunikation med dommere og andre klubber sker ad den vej.