Vedtægter

Vedtægter for Virup Idrætsforening

Vedtægter for Virup if

 

§ 1 Navn og Hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Virup Idrætsforening, og den er stiftet 26 oktober 1997.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Virupvej 75, Hjortshøj, Aarhus kommune, ved skolen, boldbanerne og multihuset

 

§ 2 Formål

 Stk 1: Foreningen har til formål at fremme idræt og ungdomsarbejde i Hjortshøj.

Stk 2: Vi ønsker at tilbyde Hjortshøj og omegn, en alsidig Idrætsforening der bygger på et fællesskab hvor der er plads til alle uanset køn, nationalitet og færdigheder, bredde som elite. Herudover ønsker idrætsforeningen at bidrage til at gøre Virup Idræts Forening til et lokalt og mangfoldigt samlingssted for hele familien. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

 

§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed.

Stk. 2: Foreningen tilbyder flere forskellige idrætsaktiviteter. Oprettelse og nedlæggelse af en idrætsaktivitet besluttes af bestyrelsen. Hver idrætsaktivitet ledes af et aktivitetsudvalg. Aktiviteterne er ikke selvstændige juridiske enheder.

Stk. 3: Foreningen opfordrer hvert aktivitetsudvalg til at udarbejde specifik nedskrevet forretningsorden, takt og tone/samværspolitik.

 

§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI samt de til enhver tid relevante forbund under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

 

§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder.

Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer.

Stk. 3: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.

Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 8, stk. 4.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemskabet gælder fra, at bestyrelsen har oprettet det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§ 6 Kontingent

Stk. 1: Grundkontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent efter drøftelse med aktivitetsudvalgene. Kontingentet består af et grundkontingent og et kontingentbeløb for hver aktivitet til disposition for hovedbestyrelsen.

Stk. 2: Der kan fastsættes forskellige aktivitets kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 3: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform i samarbejde med aktivitets udvalgsformænd.

Stk. 4: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

Stk 5: Kontingent til hovedbestyrelsen fastsættes årligt på generalforsamlingen. Med mindre andet er aftalt er beløbet fastsat til det samlede beløb af foreningens aktivitetsstøtte.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. 

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

Stk. 5: Som medlemmer kan ekskluderes, således kan trænere og frivillige ekskluderes efter samme proces.

 

§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af April måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent og budget efter indhentelse af udtalelse fra aktivitetsudvalgene. Endelig dagsorden udsendes senest en uge før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 16 og 17. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er enhver, der er fyldt 18 år.  

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan desuden bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Aflæggelse og godkendelse af forslag til kontingent og budget for det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af en revisor
 • Eventuelt
 • Valg af formand (i lige år)
 • Valg af kasserer (ulige år)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af en suppleant

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.  

§ 11 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

Stk. 2: Bestyrelsen består som udgangspunkt af 3-7 medlemmer indeholdende en formand og et antal yderligere medlemmer samt formændene for aktivitetsudvalgene. Antal medlemmer i bestyrelse skal til enhver tid være ulige. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.

Stk. 3: Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en suppleant. Såfremt formanden eller et af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er formand for et aktivitetsudvalg, afgår i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Såfremt et bestyrelsesmedlem, der er aktivitetsudvalgsformand, afgår i utide, konstituerer det pågældende udvalg en ny udvalgsformand, der indtræder i bestyrelsen. Såfremt en suppleant eller konstitueret udvalgsformand er indtrådt i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk. 4: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. 

Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan beslutte at afprøve aktiviteter.  

§ 12 Aktivitetsudvalg

Stk. 1: Formanden og øvrige medlemmer i aktivitetsudvalg vælges på aktivitetsmødet.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for hvert aktivitetsudvalg og i denne bestemmes antallet af udvalgsmedlemmer.

Stk. 3: Valgperioden for udvalgsmedlemmer er 2 år. Fordelingen af valgene bestemmes i forretningsordenen.

Stk. 4: Et aktivitetsudvalg varetager de opgaver, som vedrører den pågældende idrætsaktivitet. Det er bestyrelsen, der disponerer over foreningens økonomiske midler inden for det af generalforsamlingen godkendte budget. Bestyrelsen kan bemyndige et aktivitetsudvalg til at disponere over nærmere bestemte midler.

Stk. 5: Et aktivitetsudvalg skal til enhver tid bestå af mindst 3 medlemmer.

 

§ 13 Aktivitetsmøde

Stk. 1: Hver idrætsaktivitet afholder mindst et årligt aktivitetsmøde for de medlemmer, der er registreret som udøver af den enkelte aktivitet. Disse medlemmer er stemmeberettiget og valgbare til udvalget efter de regler, der følger af § 8. Mødet skal afholdes senest fire uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Det er aktivitetsudvalget, der indkalder til møde. Mødeindkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden.

Stk. 3: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Orientering fra udvalget
 • Valg af formand og øvrige udvalgsmedlemmer (valgperiode 2 år)
 • Eventuelt 

 

§ 14 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af generalforsamlingens valgte revisor. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

 

§ 15 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.  

 

§ 16 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

 

§ 17 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 

Vedtaget / 14-11-2021