Vedtægter

Vedtægter for Virup Idrætsklub.

§ 1. Navn.

  1. 1 Foreningens navn er Virup Idrætsforening, Hjortshøj.

Spillestedet er Virupvej 75, ved skolen.


§ 2. Formål. 

2.1 Foreningen har til formål at fremme idræt og ungdomsarbejde i Hjortshøj.


§ 3. Medlemskab.

3.1 Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem.


§ 4. Kontingent.

4.1 Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

4.2 Kontingent senior og oldboys betales halvårsvis forud med forfaldsdato pr. 1. april og 1. august.

4.3 Kontingent ungdomsspillere betales helårligt med forfald pr. 1. august.


§ 5. Udmeldelse og eksklusion.

5.1 Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og at den pågældende har betalt kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

5.2 Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen, med mindst 8 dages skriftlig varsel, ekskludere vedkommende.

5.3 ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem, før vedkommende har betalt sin restance.

5.4 I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Han kan endvidere kræve at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på først komne ordinære generalforsamling.

5.5 Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 2/3 af medlemmerne vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

5.6 I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, kræves det at mindst 50% af idrætsforeningens medlemmer er fremmødt. Det pågældende medlem har krav på at få meddelelse herom senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har ret til at forsvare sig på generalforsamlingen. Spørgsmålet om eksklusion skal optage som et særskilt punkt på dagsordenen.

5.7 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændringer af foreningens vedtægter.

5.8 Et medlem, som er ekskluderet i henhold til en generalforsamling, kan kun optages som medlem ved en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


§ 6. Generalforsamling.

6.1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle anliggender.

6.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Indkaldelse skal ske ved annoncering eller skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved opslag med mindst 14. dages varsel. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag.

Den stiftende generalforsamling finder sted den 26. oktober 1997 og den første ordinære generalforsamling herefter, finder sted inden 1. april 1999.

6.3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, kan fremsættes af ethvert medlem og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

6.4 Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, samt forældre/værge til medlemmer under 15 år, idet forældrepar kun har 1 stemme. Enhver fremmødt har kun 1 stemme. Udøvelsen af stemmeretten er dog betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. 

6.5 Dirigenten bestemmer afstemningsmåde, men når blot 1 medlem kræver det, skal der foretages skriftligt afstemning. 

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de af givne stemmer. Andre forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget ikke vedtaget.


§7 Generalforsamling.

7.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand og kasserer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

7.2 Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæring er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om emne, der ønskes behandlet.


§ 8. Bestyrelsen.

8.1 Bestyrelsen er idrætsforeningens daglige ledelse og repræsenterer idrætsforeningen i alle forhold.

8.2 Bestyrelsen består af 5 personer, en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Formanden er på valg hvert år. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være over 18 år. Formanden vælges ved en særskilt afstemning. De øvrige 4 medlemmer vælges 2 på lige år og 2 på ulige år.

8.3 Der kan vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse har ret til at deltage på alle bestyrelsesmøder, de har dog først stemmeret når et ordinært medlem udtræder af bestyrelsen.


§ 9. Konstituering og tegningsret.

9.1 Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær.

9.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

9.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dennes medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

9.4 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

9.5 Idrætsforeningen tegnes ved formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af enten formand eller kasserer.


§ 10. Regnskab.

10.1 Idrætsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

10.2 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.


§ 11. Revision.

11.1 Idrætsforeningens revisor, samt suppleant er på valg hvert år.

11.2 Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og skal påse at beholdningerne er til stede.

11.3 Revisorerne har til enhver tid ret til adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 12. Foreningens opløsning. 

12.1 Forslag om ophævelse af foreningen skal vedtages af to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvor forslaget ved skriftlig afstemning skal opnå mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

I tilfælde af opløsning skal foreningens midler tilfalde idrætslige formål i foreningens område. Formålet fastsættes af den opløsende generalforsamling.


Vedtaget 17.03.2014.